Deklaracja dostępności.

 

Kino Centrum w Skarżysku-Kamiennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kina Centrum w Skarżysku-Kamiennej: www.kino.mck.skarzysko.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-28.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04 (ostatnia aktualizacja 2022.11.28).

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej - Kino Centrum.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Strona internetowa Miejskiego Centrum Kultury została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek oraz różnych urządzeń. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach, uruchomienie czytnika tekstu, powiększanie strony itp. szczegółowe informacje wszystkich dostępnych funkcji poniżej:

  • Ustawienia czcionki – zmiana rozmiaru; zmiana odstępu między wyrazami
  • Wyróżnienie linków w witrynie
  • Odwrócenie kolorów
  • Powiększenie kursora
  • Przewodnik czytania
  • Zamiana tekstu na mowę

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Michał Ł. Kontakt: michal@mck.skarzysko.pl, tel. 41 2531482 wew. 114. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W  przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Centrum Kultury - Kina Centrum znajduje się przy ulicy Słowackiego 25 w miejscowości Skarżysko-Kamienna.
Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada jedno główne wejście dla odwiedzających oraz dodatkowe wejścia.
Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Słowackiego oraz parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz wejście boczne od ul. Orkana i Placu Staffa. Budynek posiada windę.
Wejście główne dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych i po swojej lewej stronie posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku.
Wejście boczne od ul. Orkana również dostosowane jest dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Do wnętrza budynku wchodzi się przez metalowo-szklane drzwi.
Po przekroczeniu wejścia bocznego budynku wchodzi się do holu.
W budynku na parterze, po wejściu głównym wejściem znajdziemy się w holu gdzie po lewej stronie znajduje się toaleta, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, natomiast po prawej stronie holu znajduje się  winda oraz Portiernia, gdzie pracownicy udzielą osobie niepełnosprawnej pomocy w załatwieniu sprawy lub skierowania go do odpowiedniej osoby.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W  budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dodatkowe informacje

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej dostępny jest pod adresem: http://bip.skarzysko.pl/artykul/36/90/biuletyn-informacji-publicznej-miejskiego-centrum-kultury

Deklaracja dostępności dla strony internetowej Miejskiego Centrum Kultury dostępna jest pod tym adresem: https://mck.skarzysko.pl/deklaracja-dostepnosci

 

Newsletter

Zapisz się do naszego Newslettera aby otrzymywać
od nas wiadomości o repertuarze, nowościach
i ofercie Kina Centrum.