"Bueno Czwartki" gramy dalej - do 27.08.2020!!!

Kinder Bueno zaprasza na Bueno Czwartki

Pozwól się uwieść magii kina!

Wymień kody z 3 opakowań z Kinder Bueno

na bilet do kina za 12 zł

i wybierz się na dowolnie wybrany film.


UWAGA ZMIANA WARUNKÓW PROMOCJI

(najważniejsze informacje zostały pogrubione)

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełniła warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).
 2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie Promocji, a także członkowie najbliższych rodzin tych pracowników. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.
 3. Produktami, których zakup umożliwia wzięcie udziału w Promocji, są batony: Kinder Bueno 43 g oraz Kinder Bueno White 39 g (dalej łącznie: „Produkty Promocyjne” lub z osobna: „Produkt Promocyjny”), zakupione w Okresie Trwania Promocji, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Z zastrzeżeniem puli biletów ze zniżką przewidzianych w Okresie Trwania Promocji na każdy tydzień (tj. 6.000sztuk) oraz puli biletów ze zniżką przewidzianych na całą Promocję (tj.312.000 sztuk), każdemu Uczestnikowi, który spełni poniższe warunki:
  1. dokona zakupu przynajmniej 3 (trzech) Produktów Promocyjnych w Okresie Trwania Promocji oraz
  2. dokona w Okresie Trwania Promocji, zgłoszenia uczestnictwa w Promocji na stronie www.kinderbueno.pl poprzez:
   • wskazanie dnia w Okresie Trwania Promocji (wyłącznie czwartek), w którym Uczestnik będzie chciał kupić bilet,
   • wybranie Kina (wyłącznie Kina wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu), do którego Uczestnik będzie chciał się wybrać,
   • wskazanie, czy Uczestnik chce kupić jeden czy dwa bilety, z zastrzeżeniem, że na każdy bilet muszą przypadać przedstawione przez Uczestnika trzy kody z wnętrza opakowań Produktów Promocyjnych i wpisanie odpowiedniej liczby kodów w wyznaczone miejsca,
   • wskazanie numeru komórkowego telefonu kontaktowego Uczestnika,
   • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Promocji (w tym z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych) i spełnianiu warunków udziału w Promocji,
   • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści następującej:
    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 126, 02-952 Warszawa podanych przeze mnie danych osobowych i danych określonych Regulaminem w celu organizacji i przeprowadzenia promocji pod nazwą „Bueno czwartki”, w tym uwzględnienia i weryfikacji mojego zgłoszenia oraz wydania nagrody (zniżki).”
 5. Będzie przysługiwać prawo do otrzymania zniżki obowiązującej przy zakupie biletu do Kina na dowolnie wybrany seans 2D lub 3D wyświetlany w ramach bieżącego repertuaru danego Kina w dowolny czwartek w Okresie Trwania Promocji, z wyłączeniem projekcji specjalnych, maratonów filmowych, transmisji i retransmisji wydarzeń muzycznych i sportowych, pokazów na zaproszenie (dalej: „Bilet”).
 6. Uczestnik powinien wskazać w Zgłoszeniu numer komórkowy telefonu kontaktowego, który jest poprawny. W przypadku wskazania przez Uczestnika niepoprawnegonumeru komórkowego Uczestnik traci prawo do otrzymania zniżki, o której mowa w § 2 ust. 4 powyżej.
 7. Niezwłocznie po wysłaniu Zgłoszenia przez Uczestnika, Organizator prześle na numer telefonu komórkowego wskazany w Zgłoszeniu, wiadomość zawierającą datę, w której można będzie skorzystać ze zniżki nazakup Biletuzgodną zewskazanymw Zgłoszeniudniemoraz kody zniżkowe.Wiadomość wysyłana na numer telefonu komórkowego wskazany w Zgłoszeniu zawierać będzie również informację, ile Biletów ze zniżką może kupić Uczestnik(nie więcej niż dwa) oraz kino, do którego kody zniżkowe obowiązujązgodnie z wyborem Uczestnika dokonanym w Zgłoszeniu.
 8. W celu skorzystania ze zniżki na zakup Biletu, Uczestnik powinien zgłosić się nie później niż w dniu wskazanym w wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej, w kasie Kina, pokazując przed zakupem Biletu wiadomość SMS, o której mowa w ust. 5 powyżej. Uczestnik wyłącznie w przypadku chęci skorzystania ze zniżki w Kinie sieci Multikino może również zrealizować kod(y) przesłane w SMS za pośrednictwem strony internetowej multikino.pl wybierając miejsca na sali, klikając przycisk KUP BILET, następnie wpisując otrzymane kody w polu KOD VOUCHER. W przypadku realizacji kodów za pośrednictwem strony internetowej multikino.pl Bilet zostanie dostarczony na adres e-mail podanyprzy składaniu zamówienia oraz w wiadomości SMS na wskazany numer telefonu. Zakup Biletu przez stronę multikino.pl wiąże się z pobraniem przez Kino opłaty rezerwacyjnej w wysokości 1,20 zł brutto. Regulamin sprzedaży i rezerwacji online stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Wysokość zniżki stanowiącej nagrodę może być różna w poszczególnych Kinach, w których nabywany jest Bilet. Zniżka udzielana jest w takiej wysokości, że cena Biletu po uwzględnieniu zniżki, niezależnie od Kina, wynosić będzie 12 (dwanaście) złotych brutto. Różnicę pomiędzy ceną wskazaną na paragonie oraz ceną faktycznie zapłaconą przez Uczestnika pokrywa Organizator. Organizator zastrzega, że po dokonaniu zakupu Biletu w kasie Kina,Uczestnik nie będzie mógł zwrócić Biletu, wymienić na bilet na inny seans lub w innym terminie. Organizator zastrzega, że niewykorzystany Bilet, przepada na rzecz Organizatora.
 9. W Promocji przyznanych zostanie nie więcej niż 312.000 (trzysta dwanaście tysięcy) zniżek na Bilety. Pula zniżek na Bilety na każdy tydzień Okresu Trwania Promocji obejmie 6.000(sześć tysięcy) Biletów. W przypadku niewykorzystania puli zniżkowych Biletów przypadającej na dany tydzień Okresu Trwania Promocji, Biletypo cenie zniżkowej niezakupione w danym tygodniu przez Uczestników zasiląpulę Biletów możliwych do kupienia po cenie zniżkowej w następnym tygodniu w Okresie Trwania Promocji. Wyczerpanie się puli Biletów zniżkowych w Promocji lub w danym tygodniu w Okresie Trwania Promocji powoduje automatyczne zakończenie odpowiednio całej Promocji lub możliwości uzyskania zniżki na zakup Biletu w danym tygodniu w Okresie Trwania Promocji. O wyczerpaniu puli Biletów zniżkowych w danym tygodniu w Okresie Trwania Promocji i w całej Promocji, Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony www.kinderbueno.pl.Wyczerpanie się puli Biletów zniżkowych powoduje automatyczne zakończenie Promocji i oznacza, że Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Promocji i kupić Biletu po cenie zniżkowej, pomimo posiadania odpowiedniej ilości kodów z opakowań Produktów Promocyjnych.
 10. Zakup Biletu po cenie zniżkowej jest możliwy, z zastrzeżeniem, że:
  1. liczba Biletów ze zniżką w Promocji jest ograniczona;
  2. na jeden numer telefonu komórkowego Uczestnik może w jednym tygodniu w Okresie Trwania Promocji otrzymać nie więcej niż dwie zniżki tj. na dwa Bilety;
  3. Uczestnik kupujący Bilet (ze zniżką) ma prawo do wyboru seansu wyłącznie w Kinie, w którym pokazał przed zakupem Biletu wiadomość SMS, o której mowa w ust. 5 powyżej;
  4. skorzystanie ze zniżki na zakup Biletu nastąpi wyłącznie w dniu wskazanym w wiadomości SMS, o której mowa w ust. 6 powyżej;
  5. zakup Biletu (ze zniżką) nastąpi wyłącznie w momencie okazania w kasie Kina wiadomości SMS, o której mowa w ust. 6 powyżej;
  6. zniżki na zakup Biletu nie można zrealizować poprzez dokonanie zakupu biletu do Kina w inny sposób niż osobiście w kasie Kina (np. poprzez stronę internetową Kina);
  7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany Biletu na gotówkę ani inną nagrodę;
  8. jeśli w Kinie, w którym Uczestnik chce wykorzystać Bilet (ze zniżką) znajdują się w salach kinowych tzw. strefy VIP i dany Uczestnik będzie chciał dokonać Zgłoszenia do Promocji obejmującego strefę VIP, cena Biletu (ze zniżką) powiększona będzie o dodatkową opłatę równą różnicy między ceną normalnego biletu w strefie VIP a ceną normalnego biletu na ten seans (pojedynczego lub rodzinnego), stosownie do cennika biletów w danym Kinie.

Więcej informacji dostępne w Regulaminie

Szczegóły na http://www.kinderbueno.pl/

 

kinads 500x500

Rating:
( 1 Ocena )

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Newsletter

Jeśli nie otrzymujesz naszych najnowszych informacji o działalności Kina Centrum to najwyższy czas aby zapisać się do naszego Newslettera.

Będziemy przesyłać do Ciebie wiadomości o repertuarze, nowościach i ofercie Kina Centrum.

Facebook